SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


1. วันและเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทของดการจำหน่ายและจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้
  1.1 เวลาใดๆ นอกเหนือจากเวลา 11:00-14:00 น. และ 17:00-24:00 น.
  1.2 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (หรือวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  1.3 ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง หากสาขาของบริษัทและหรือสถานที่ที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในกรณีที่ท่านเลือกช่วงเวลาจัดส่งสินค้าซึ่งตรงกับวันหรือเวลาที่กฎหมายห้ามมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ในคำสั่งซื้อนั้นๆ ด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ พนักงานส่งสินค้าจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มีการจัดส่งดังกล่าวเมื่อนำสินค้าไปส่งให้แก่ท่าน หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าโดยให้มีการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไปในวันและเวลาที่ไม่มีการห้ามจำหน่ายตามกฎหมาย แต่ ณ เวลาที่มีการจัดส่ง ท่านประสงค์จะรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้น้อยกว่า 10 ลิตร บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกและปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

หากรายการสั่งซื้อของท่านเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด และช่วงเวลาจัดส่งสินค้าที่ท่านเลือกตรงกับเวลาที่กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่าน โดยแผนกบริการลูกค้าของบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิเสธการจัดส่งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านตามกฎหมายทั้งสิ้น

2. สถานที่จัดส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่จัดส่ง รวมถึงยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่ให้มีการจัดส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปยังสถานที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้
1) วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
8) พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
9) สถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
10) สถานที่อื่นที่อาจมีการประกาศกำหนดเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการสั่งซื้อหรือรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านในฐานะผู้สั่งซื้อ และผู้รับสินค้า (ในกรณีได้รับมอบหมายให้ทำการรับสินค้าแทน) จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องไม่อยู่ในสภาพมึนเมา ทั้งนี้ พนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทอาจร้องขอให้ท่านและผู้รับสินค้าแทนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีชาวต่างชาติ) ก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งมอบสินค้าหากปรากฏต่อพนักงานจัดส่งว่าคุณสมบัติของท่านหรือผู้รับสินค้าแทนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. การร่วมรายการส่งเสริมการขาย
สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้มีการประกาศไว้โดยชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม และค่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่สามารถนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับสิทธิพิเศษ เช่น การจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการ ของแถม ชิงรางวัล หรือส่วนลดต่างๆ รวมถึงแต้มสะสมใดๆ ได้

5. สินค้าทดแทน
ในกรณีที่ไม่มีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทจะไม่นำเสนอและจัดส่งสินค้าทดแทน (สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด/ประเภทอื่นๆ) ให้แก่ท่าน

6. การใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ใช้บังคับ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าที่ได้ระบุไว้ใน (www.URL ของหน้าที่แสดงเงื่อนไข) ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ขัดแย้งกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้

Terms and conditions for ordering alcoholic beverages


1. The date and time of selling alcoholic beverage.
In order to meet the requirements of the law, the company reserves the right not to sell alcoholic beverages on the following specific dates and time:
  1.1 all times save for 11.00-14.00 and 17.00-24.00.
  1.2 Makha Bucha day, Visakha Bucha, Asarnha Bucha day, Buddhist Lent day (or any other day that the seller is prohibited from selling alcoholic beverage).
  1.3 during 18.00 on the day before Election Day until end of the election in election area to have been announced in conjunction with the relevant law where Company's store(s) and/or place of delivery is located.

Therefore, if you choose the delivery date or time at which the law prohibits the sale of alcoholic beverage as defined above and the alcoholic beverage is included in your order, the company reserves the right to delivery only non-alcohol products to you. The delivery staff will let you know whether the alcoholic beverage has been excluded from your order on the day of delivery.

If your order contains alcoholic beverages of 10 litres or greater on the day and time that is not prohibited by law, but you wish to receive alcoholic beverages less than 10 litres, the company reserves the right to cancel and refuse delivery to you. If your entire order contains alcoholic beverages only and the delivery time you have chosen is the prohibited time as noted above, the company will need to cancel your order. The company's customer service department will notify you prior to such cancelation. The company shall not be liable for any damages you may have been caused by the order cancelation for delivery of alcoholic beverage that has been done pursuant to requirements under the relevant law.

2. Place of delivery of alcoholic beverage.
The Company reserves the right not to deliver and cancel any order that contains alcoholic beverage to a place prohibited by law. This includes the following:

  1. Temple or place for performing religious rituals.
  2. The state health facilities, Hospitals, Pharmacy and Infirmary.
  3. A government facility, except the area set aside as a store, shop or club.
  4. Dormitories under the Dormitory law.
  5. Schools/Education institution under the National Education law.
  6. Fuel stations under the Law on Fuel Oil Control or shops in the area of the fuel stations.
  7. Park where the government arranged for relaxation of people in general.
  8. Area in a plant or factory under the Law of Factory.
  9. The place or area of state enterprises and government agencies.
  10. Any other place where might be prescribed under the relevant laws.

3. Qualifications of customers or receiver of alcoholic beverage.
In order to purchase or receive alcoholic beverage, as purchaser and/or recipient (in the case has been assigned to receive a delivery) must be at least 20 years old and not be in a state of intoxication.

However, the delivery staff may request you or recipient who is assigned to receive a delivery to check for identification, driver's license or passport (in the case of foreigners) before deliver to you.

The company reserve the right to refuse delivery if your qualification or qualification of recipient who is assigned to receive a delivery is not in accordance with the law.

4. Promotion.
Alcoholic beverage is not joining in any kind of promotion whether it is explicitly stated or not and the price of alcoholic beverage will not be concluded in the promotion for the privilege (such as free of delivery charge), prizes giveaway, lucky draw or discounts

5. Substituted product.
In case that alcoholic beverage that you order is not available, we will not offer any substitution (or other type of alcoholic beverage) and delivery to you.

6. Enforcement of terms and conditions of purchasing alcoholic beverage.
In the case of purchasing alcoholic beverage, terms and conditions for purchasing alcoholic beverage will be applied in addition to the on-line purchase terms and conditions specified in https://www.singhaonlineshop.com

In the case that terms and conditions for purchasing alcoholic beverage is inconsistent with the on-line purchase terms and conditions, the terms and conditions of purchasing alcoholic beverage will be prevailed.

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อสินค้าทั่วไป

การซื้อสินค้าของท่านบนแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ การที่ท่านทำการซื้อสินค้าจากแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ

สิงห์ออนไลน์ช็อป (Singha Online Shop) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันเนเบอร์และจัดส่งสินค้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และผู้ประกอบการ การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ บริการการสั่งซื้อสินค้าของสิงห์ออนไลน์ช็อปผ่านเนเบอร์แอปพลิเคชัน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการกับลูกค้า โดยมีสิทธิพิเศษและโปรโมชันเฉพาะสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดของบริษัทฯ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

     
ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือทางโทรศัพท์ผ่านบริการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์  และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขายในวันที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท สัญญาระหว่างท่านและบริษัทในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่แน่นอนดังกล่าว ทั้งนี้จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่บริษัท มีอยู่ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหน้าแอปพลิเคชันการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของบริษัทนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันซึ่งได้ระบุไว้ต่อไปในแอปพลิเคชันนี้ ในกรณีการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ก่อนใช้บริการนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบว่าบัตรชำระเงินของท่านยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าทางเว็บไซต์ได้และบัตรดังกล่าวไม่สิ้นอายุก่อนวันที่คาดว่าจะมีการส่งสินค้าที่สั่งซื้อ หากบัตรชำระเงินของท่านสิ้นอายุในวันที่ส่งสินค้า บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า2. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าอาจได้รับ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในแอปพลิเคชันเนเบอร์ และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า บริษัทอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

3. การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิใช้บริการ
ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าของ สิงห์ออนไลน์ช็อป ที่เว็บไซต์ www.singhaonlineshop.com หรือแอปพลิเคชันเนเบอร์ ถือว่าท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-725-4999 (หรือหมายเลขอื่นใดที่ได้แจ้งในหน้าเว็บไซต์ www.singhaonlineshop.com หรือทำการแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงทันที) หากท่านประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียน ให้ท่านแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการ และในกรณีดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิไม่ให้บริการแก่ท่าน

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนิน การใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

5. การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของสิงห์ออนไลน์ช็อปผ่านเนเบอร์แอปพลิเคชันได้ โดยการโทรมาที่ 02-725-4999 (ตั้งแต่เวลา 8:00 – 18:00 น) บริษัทจะจัดให้มีพนักงานรับสาย รับเรื่องในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยแจ้งยกเลิกก่อนเวลา 15:00 น. ก่อนวันจัดส่งสินค้าให้บริษัททราบผ่านทางเบอร์โทรข้างต้น และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกรายการ หากทางบริษัทไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนดได้

6. การสะสมคะแนนในการเป็นสมาชิกสิงห์ออนไลน์ช็อป
หากท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกสิงห์ออนไลน์ช็อปไว้แล้ว และเมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับแต้มสะสมจากยอดซื้อสินค้าดังกล่าว ในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อสินค้านั้นๆ บนเว็บไซต์หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชันที่กำหนดโดยบริษัทฯในช่วงเวลานั้นๆ โดยคะแนนที่สะสมจากการซื้อช่องทางแอปพลิเคชันเนเบอร์จะถูกนำไปรวมกับคะแนนสะสมจากเว็ปไซต์ ตามช่วงเวลาบริษัทกำหนด จะไม่ได้มีการรวมคะแนนอัตโนมัติในทันที ท่านสามารถเข้าไปเช็คคะแนนสะสมและแลกของรางวัลได้จากเว็บไซต์ www.singhaonlineshop.com

7. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทเป็นเป็นพันธมิตรในการดำเนินการการสั่งซื้อสินค้าของสิงห์ออนไลน์ช็อป ผ่านแอปพลิเคชันเนเบอร์ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รวมถึงภาพและการออกแบบหน้าเว็บเพจ ตลอดจนบรรดาภาพประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ปรากฏในหน้าฟังก์ชันการสั่งซื้อสินค้าสิงห์ออนไลน์ช็อปผ่านแอปพลิเคชันเนเบอร์ ผู้เข้าชมแอปพลิเคชันเนเบอร์ ถือเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้แอปพลิเคชัน") และเมื่อมีการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้แอปพลิเคชันมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี และข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในการที่จะไม่ทำลายชื่อเสียงและทำให้เสื่อมซึ่งสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของผู้ใช้แอปพลิเคชันรายอื่น ทั้งนี้ผู้ใช้แอปพลิเคชันตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆตามที่ระบุดังต่อไปนี้

• ใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการใช้งานของตน ซึ่งหมายถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันจะต้องไม่ทำการคัดลอก ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายข้อความในแอปพลิเคชัน มากกว่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานของตน
• กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้แอปพลิเคชันรายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดอันเป็นการขัดขวางผู้ใช้แอปพลิเคชันรายอื่น
• กระทำการในทางใดๆ ที่กระทบต่อข้อความหรือลักษณะทางเทคนิคของแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
• กระทำการอันกระทบต่อความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
• ใช้แอปพลิเคชันในการแจกจ่ายข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอ (สแปม) หรือข้อความลูกโซ่ หรือส่งไวรัสหรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อแอปพลิเคชัน
• ส่งข้อความใดๆ ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังแอปพลิเคชัน
• สร้างข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้แอปพลิเคชันหรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้แอปพลิเคชัน

หากทางบริษัทตรวจทราบ หรือตรวจพบว่ามีการกระทำการใดๆ ที่กระทบต่อแอปพลิเคชัน หรือผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน จากการกระทำข้างต้น ทางบริษัทจะดำเนินการทางกฏหมายกับผู้กระทำการดังกล่าว จากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความเสียหายด้วย

8. การใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้แก่
• การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการรบกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการแบ่งแยกทางศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือเพศ ที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนกฎหมายในท้องที่ใดๆ
• การแจกจ่ายข้อความที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ใช้แอปพลิเคชัน บริษัท หรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท
• การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• การกีดกันมิให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้
• การละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายในการสื่อสารทางระบบอิเล็คทรอนิกส์สาธารณะ
• การขัดขวางหรือทำให้เครือข่ายหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนเบอร์ หยุดชะงัก
• การสร้าง การแจกจ่าย หรือการเก็บสำเนาเอกสารอิเล็คทรอนิกส์และเอกสารอื่นที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทมีสิทธิที่จะตัดข้อความใดๆ ที่เป็นอันตรายออกจากแอปพลิเคชัน และมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ ความเสียหายนี้ให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทหรือบริษัทอื่นในเครือของบริษัท หรือความเสียหายที่บุคคลภายนอกเรียกร้องจากบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ความเสียหายหมายถึงทั้งความเสียหายโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการใช้สิทธิเรียกค่าชดเชย และการแก้ไขสภาพที่บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต และให้ถือว่าค่าปรับเป็นตัวเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บจากบริษัทจากการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายอันเนื่องจากการที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความเสียหายด้วย

9. การจำกัดความรับผิด
แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในแอปพลิเคชันเนเบอร์ก็ตาม บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้แอปพลิเคชันได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน หากบริษัทพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทในการที่จะแก้ไข บริษัทจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

• ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเนเบอร์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในแอปพลิเคชันเนเบอร์ หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางแอปพลิเคชัน ของบริการนี้
• ข้อความที่ระบุในแอปพลิเคชัน ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทและโดยทางเทคนิคบริษัทไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
• การที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเนเบอร์ ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน
• ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนเบอร์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

10.คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคำบรรยาย บริษัทฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกสิงห์ออนไลน์ช็อป ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัท

การเก็บข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดย เข้าไปที่ บัญชีของฉัน ผ่านเว็บไซต์ www.singhaonlineshop.com

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Singha Online Shop ผ่านแอปพลิเคชันเนเบอร์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

11. เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อผ่าน สิงห์ออนไลน์ช็อป
จำนวนสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อผ่าน สิงห์ออนไลน์ช็อป บริษัทฯ จะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งสาขาจะทำการยืนยันจำนวนสินค้าที่มี และสามารถจัดส่งได้กับท่านอีกครั้ง โดยสาขาจะทำการแนะนำสินค้าอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ในกรณีที่สต็อกสินค้านั้นๆ มีจำนวนไม่เพียงพอตามรายการของท่านที่ระบุมาในใบสั่งซื้อสินค้า ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยส่วนลดต่างๆ หรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทบริษัทฯ จะถือว่าคำตัดสินของสิงห์ออนไลน์เป็นที่สิ้นสุด

12. ข้อกำหนดอื่นๆ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัท ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในแอปพลิเคชันเนเบอร์ ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทสละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ