SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

โซจู จินโร เฟรช (20x360CC)

สถานะสินค้า :
มีสินค้าในสต๊อก
รหัสอ้างอิง :
1000157
ช่องทางการชำระเงิน :
*** จัดส่งเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น ***
***สินค้าแอลกอฮอล์ต้องสั่งในปริมาณ 2 ลังขึ้นไป / 1 SKU ***

บรรจุ: 1 กล่อง มี 20 ขวด

ข้อมูลอื่นๆ

1. วันและเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ของดการจำหน่ายและจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้

1.1 เวลาใดๆ นอกเหนือจากเวลา 11:00-14:00 น. และ 17:00-24:00 น.
1.2 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (หรือวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
1.3 ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง หากสาขาของบริษัทและหรือ สถานที่ที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในกรณีที่ท่านเลือกช่วงเวลาจัดส่งสินค้าซึ่งตรงกับวันหรือเวลาที่กฎหมายห้าม มิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ในคำสั่งซื้อนั้นๆ ด้วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ พนักงานส่งสินค้าจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มีการจัดส่งดังกล่าวเมื่อนำสินค้าไปส่งให้แก่ท่าน หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าโดยให้มีการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไปในวันและเวลาที่ไม่มีการห้ามจำหน่ายตามกฎหมาย แต่ ณ เวลาที่มีการจัดส่ง ท่านประสงค์จะรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้น้อยกว่า 10 ลิตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกและปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

หากรายการสั่งซื้อของท่านเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด และช่วงเวลาจัดส่งสินค้าที่ท่านเลือกตรงกับเวลาที่กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่าน โดยแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิเสธการจัดส่งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านตามกฎหมายทั้งสิ้น

2. สถานที่จัดส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดส่ง รวมถึงยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่ให้มีการจัดส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปยังสถานที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้

1. วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
4. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
5. สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
7. สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
8. พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
9. สถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
10. สถานที่อื่นที่อาจมีการประกาศกำหนดเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการสั่งซื้อหรือรับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ท่านในฐานะผู้สั่งซื้อ และผู้รับสินค้า (ในกรณีได้รับมอบหมายให้ทำการรับสินค้าแทน) จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องไม่อยู่ในสภาพมึนเมา
ทั้งนี้ พนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ อาจร้องขอให้ท่านและผู้รับสินค้าแทนแสดงบัตร ประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีชาวต่างชาติ) ก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งมอบสินค้าหากปรากฏต่อพนักงานจัดส่งว่าคุณสมบัติของท่านหรือผู้รับสินค้าแทนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. การร่วมรายการส่งเสริมการขาย
สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้มีการประกาศไว้โดยชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม และค่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่สามารถนำมารวมในรายการส่งเสริม การขายเพื่อรับสิทธิพิเศษ (เช่น การจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการ) ของแถม ชิงรางวัล หรือส่วนลดต่างๆ รวมถึงแต้มสะสมคลับการ์ดใดๆ ได้

5. สินค้าทดแทน
ในกรณีที่ไม่มีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่นำเสนอและจัดส่งสินค้าทดแทน (สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด/ประเภทอื่นๆ) ให้แก่ท่าน

6. การใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ใช้บังคับ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าที่ได้ระบุไว้ใน http://www.singhaonlineshop.com
ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี้ขัดแย้งกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้

2,580 ฿
บรรจุ :
จำนวน :

สินค้าแนะนำ