SinghaOnlineShop - สั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้าน

เบียร์สิงห์ขวดใหญ่ (620 CC) 1 ลัง บรรจุ 12 ขวด

สถานะสินค้า :
มีสินค้าในสต๊อก
รหัสอ้างอิง :
1003088
ช่องทางการชำระเงิน :
***สินค้าแอลกอฮอล์ต้องสั่งในปริมาณ 2 ลังขึ้นไป / 1 SKU ***

บรรจุ: 1 กล่องมี 12 ขวด

*บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายหรือส่งมอบสินค้านี้ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี
*จำหน่ายเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร ตาก นครราชสีมา พิจิตร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง ยโสธร สกลนคร สระบุรี ระยอง ชลบุรี ระนอง สงขลา นครศรีธรรมราช อุดรธานี บุรีรัมย์ พังงา

ข้อมูลอื่นๆ

1. วันและเวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ของดการจำหน่ายและจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้

1.1 เวลาใดๆ นอกเหนือจากเวลา 11:00-14:00 น. และ 17:00-24:00 น.
1.2 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (หรือวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
1.3 ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง หากสาขาของบริษัทและหรือ สถานที่ที่จัดส่งสินค้าให้แก่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในกรณีที่ท่านเลือกช่วงเวลาจัดส่งสินค้าซึ่งตรงกับวันหรือเวลาที่กฎหมายห้าม มิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ในคำสั่งซื้อนั้นๆ ด้วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ พนักงานส่งสินค้าจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มีการจัดส่งดังกล่าวเมื่อนำสินค้าไปส่งให้แก่ท่าน หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าโดยให้มีการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไปในวันและเวลาที่ไม่มีการห้ามจำหน่ายตามกฎหมาย แต่ ณ เวลาที่มีการจัดส่ง ท่านประสงค์จะรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้น้อยกว่า 10 ลิตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกและปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

หากรายการสั่งซื้อของท่านเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด และช่วงเวลาจัดส่งสินค้าที่ท่านเลือกตรงกับเวลาที่กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรายการสั่งซื้อของท่าน โดยแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิเสธการจัดส่งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านตามกฎหมายทั้งสิ้น

2. สถานที่จัดส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดส่ง รวมถึงยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่ให้มีการจัดส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปยังสถานที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้

1. วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
4. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
5. สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
6. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
7. สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
8. พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
9. สถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
10. สถานที่อื่นที่อาจมีการประกาศกำหนดเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการสั่งซื้อหรือรับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ท่านในฐานะผู้สั่งซื้อ และผู้รับสินค้า (ในกรณีได้รับมอบหมายให้ทำการรับสินค้าแทน) จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องไม่อยู่ในสภาพมึนเมา
ทั้งนี้ พนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ อาจร้องขอให้ท่านและผู้รับสินค้าแทนแสดงบัตร ประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีชาวต่างชาติ) ก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งมอบสินค้าหากปรากฏต่อพนักงานจัดส่งว่าคุณสมบัติของท่านหรือผู้รับสินค้าแทนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. การร่วมรายการส่งเสริมการขาย
สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้มีการประกาศไว้โดยชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม และค่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่สามารถนำมารวมในรายการส่งเสริม การขายเพื่อรับสิทธิพิเศษ (เช่น การจัดส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการ) ของแถม ชิงรางวัล หรือส่วนลดต่างๆ รวมถึงแต้มสะสมคลับการ์ดใดๆ ได้

5. สินค้าทดแทน
ในกรณีที่ไม่มีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทฯ จะไม่นำเสนอและจัดส่งสินค้าทดแทน (สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด/ประเภทอื่นๆ) ให้แก่ท่าน

6. การใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ใช้บังคับ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าที่ได้ระบุไว้ใน http://www.singhaonlineshop.com
ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นี้ขัดแย้งกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้
676 ฿
บรรจุ :
จำนวน :

สินค้าแนะนำ